Onze handels- en leveringsvoorwaarden.

1.Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende veertien dagen na de aanbieding doch worden door ons vrijblijvend gedaan.

2.Aanbiedingen zijn gebaseerd op de, bij de eventuele aanvraag, verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) terzake.

3.De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

4.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

5.Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk (e-mail) door ons zijn bevestigd.

6.Wij behouden ons het recht voor om, indien een of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs, na overleg.

7.Levering geschiedt uitsluitend na overeenkomst m.b.t. betaling, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

7.1 Indien een product niet meer op voorraad is, dient de klant rekening te houden met een levertijd. Voor vragen over eventuele levertijden kan contact worden opgenomen met klantenservice@smartgoodies.nl.

7.2 Op aankopen geldt een retour recht van 10 dagen, mits onbeschadigd in originele ongeopende verpakking. Retourzendingen dienen altijd vooraf in overleg plaats te vinden.

8.1 Wij verplichten ons jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.

8.2 Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren, die: a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn ; b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld;

9.1 Bij aflevering van de zaken dient de koper deze nauwkeurig te inspecteren zonodig per omgaande te reclameren via klantenservice@smartgoodies.nl. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt op straffe van verval van rechten.

9.2 Op elektrische en/of elektronische apparatuur verlenen wij garantie, zoals door de leverancier is aangegeven.

9.3 Het uitvallen en/of niet meer werken van geleverde producten door, bewust dan wel onbewust ,gedane updates, vallen buiten elke garantie.

9.4 Retourzendingen zonder RMA nummer of die niet voorzien zijn van klachtomschrijving en gegevens van de klant, kunnen niet verwerkt worden.

9.5 Retour gezonden artikelen dienen compleet en altijd in de originele verpakking terug gezonden te worden om in aanmerking te komen voor garantie en/of reparatie. Smartgoodies vergoed geen verzendkosten.

9.6 Bij onterechte garantie claims is smartgoodies.nl gerechtigd administratie/onderzoekskosten in rekening te brengen op uurloon basis.

10.Door het plaatsen van een order bij smartgoodies.nl aanvaardt de koper deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en smartgoodies.nl.

11.De in artikel 10 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en smartgoodies.nl gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

12.Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de rechter van de feitelijke woonplaats van smartgoodies.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.De eventuele nietigheid of niet-geldigheid van een of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.